Piškotki
Naša spletna stran uporablja nekatere piškotke, ki so nujni za delovanje naše strani. Več o piškotkih na naši strani si lahko preberete TUKAJ
S klikom se strinjate z uporabo piškotkov na tej spletni strani.
zadnja_minuta.png

Turistična agencija LM d.o.o.
Cesta Staneta Žagarja 19, Kranj
 04 23 63 408
 040 834 000
 info@zadnjaminuta.com

kontaktSplošni pogojio podjetjudarilni bonipiškotki

SPLOŠNI POGOJI

I. SPLOŠNA DOLOČILA

Splošni pogoji in navodila so sestavni del pogodbe oz. prijavnice/voucherja oz. potovalnega dokumenta, ki jo skleneta TRAVEL POINT - LM d.o.o. Cesta Staneta Žagarja 19 Kranj (v nadaljevanju TRAVEL POINT) oz. pooblaščena agencija in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma; potovanje, izlet ali počitnice (v nadaljevanju program).

V primeru, da je v posameznem programu glede katerekoli točke teh Splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba oz. določilo, navedeno v programu.

Priporočamo, da se pred podpisom pogodbe oz. prijavnice/voucherja seznanite z vsebino Splošnih pogojev.

II. CENE

Cene so določene v programih in veljajo od dneva objave programa.

TRAVEL POINT si pridržuje pravico do spremembe cene programa v skladu z Obligacijskim zakonikom in zakonodajo, veljavno v Republiki Sloveniji, v primeru sprememb v menjalnem tečaju, tarifah prevoznikov, drugih storitev in cen, ki vplivajo na ceno programa. O morebitni spremembi cen TRAVEL POINT obvesti potnika pisno ali ustno najkasneje 20 dni pred začetkom potovanja. V kolikor se cena zviša za več kot 10%, lahko potnik odstopi od pogodbe brez stroškov, TRAVEL POINT pa potniku povrne vplačani znesek.

TRAVEL POINT lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene na kraju samem. V tem primeru TRAVEL POINT ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke neposredno pri tuji osebi na kraju samem (v tujini).

III. STORITVE, VŠTETE V CENI

Če ni v programu drugače določeno, so v ceni vštete prevozne, hotelske in gostinske storitve, navedene v programu potovanja, kot tudi organizacija.

Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega programa na osebo, za nastanitev v dvoposteljni sobi.

IV. POSEBNE STORITVE

Posebne storitve so tiste, ki praviloma niso vštete v ceni programa (enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti ipd.) ali so zanje v programu predvidena doplačila (vizumi, letališke pristojbine ipd.), zato jih potnik plača posebej, razen če ni v programu določeno drugače.

V primeru, da so k posameznemu programu razpisane posebne oz. dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, kjer jih tudi doplača.

Objavljene cene dodatnih oz. posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev ob naročilu in plačilu osnovnega programa na prijavnem mestu, če ni na programu določeno drugače.

Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji programa ali predstavniku TRAVEL POINT-a v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na kraju samem.

V. PRIJAVA

Potnik se za programe, ki jih organizira TRAVEL POINT, prijavi v poslovalnici TRAVEL POINT-a ali pooblaščeni agenciji. Ob prijavi skleneta TRAVEL POINT in potnik pogodbo, ki velja tudi kot potrdilo o potovanju in vsebuje točne podatke o določenem programu, ali pa se sklicuje na program, kjer so ti podatki navedeni. Potnik je dolžan ob prijavi navesti vse podatke in predložiti dokumente in listine, ki jih zahteva program ter plačati prijavnino in stroške rezervacije. Po priporočilu Združenja turističnih agencij Slovenije, od septembra 2002, pri prodaji turističnih programov zaračunavamo stroške prijave v višini 10 EUR na prijavnico/voucher oziroma 20 EUR pri vseh programih, pripravljenih po naročilu.

Potnik ob prijavi podpiše, da je seznanjen s Splošnimi pogoji in jih v celoti sprejema, tako postanejo navedbe Splošnih pogojev pravna obveznost tako za potnika kot za TRAVEL POINT.

V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.

Prijava je lahko tudi pisna. Kadar se potnik prijavlja na program pisno, velja njegova prijava za potrjeno, ko vrne TRAVEL POINT-u podpisano pogodbo in potrdilo o plačani prijavnini in stroških rezervacije, v roku, določenem na programu.

VI. ODSTOPNINA

Kadar potnik ob prijavi predvidi možnost, da bo moral zaradi določenih okoliščin, ki bi nastopile pri njem ali pri njegovi ožji družini, odpovedati program, lahko plača odstopnino. Odstopnina znaša določen odstotek cene programa in jo je potrebno plačati ob prijavi. V primeru plačila odstopnine, TRAVEL POINT sklene v potnikovem imenu polico zavarovanja za odstopnino pri zavarovalnici. Tako zavarovalnica potniku v primeru neudeležbe potovanja vrne vplačani znesek v naslednjih primerih:

nezgoda, smrt ali nepričakovano tako poslabšanje zdravstvenega stanja, ki potniku onemogoča potovanje,

nezgoda, smrt ali nepričakovano tako poslabšanje zdravstvenega stanja ožjih svojcev (zakonec, starši, otroci, stari starši, vnuki, bratje, sestre), ki potniku onemogočajo potovanje,

Vplačani znesek se vrne v primeru, da je škodni primer s strani zavarovalnice rešen v korist potnika. Za potnika, ki plača odstopnino veljajo splošni pogoji zavarovalnice, ki jih potnik prejme ob sklenitvi odstopnine. TRAVEL POINT nastopa le kot posrednik.

Odstopnina se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega dokumenta v roku najkasneje treh dni od dneva, ko je nastopil vzrok za odpoved programa.

V primeru, da je potnik pred začetkom programa plačal odstopnino, nato pa pred odhodom odpovedal, dobi povrnjen vplačani znesek. TRAVEL POINT ima v tem primeru le pravico do povrnitve prijavnine, zaračunavanja vrednosti administrativnih stroškov prijave in odjave, prav tako se potniku ne vrne vrednosti vplačane odstopnine.

S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine oz. da odstopnina ni mogoča.

Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine.

V primeru, da potnik ob odpovedi potovanja predloži dokument, da ne more potovati (zdravniško spričevalo …), ni pa plačal odstopnine, zadrži TRAVEL POINT povračilo za odpoved potovanja, kot je določeno v določilih o potnikovi odpovedi programa.

VII. PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo pri blagajni oz. na TRR TRAVEL POINT-a ali pri pooblaščeni agenciji.

Potnik ob prijavi plača prijavnino in stroške rezervacije oz. znesek za do tega trenutka opravljene storitve. Stroški rezervacije znašajo 30% cene aranžmaja, oz. toliko, kot je navedeno v programu. Preostali del plača potnik ob izročitvi potovalnega dokumenta oz. prijavnice/voucherja s strani TRAVEL POINT-a najmanj 8 dni pred začetkom potovanja, oz. kot je navedeno v programu. V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja potnik ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma in TRAVEL POINT ravna po določilih o potnikovi odpovedi programa.

Ob rezervaciji »na vprašanje« ali rezervaciji »po meri«, ki je izvedena do 30 dni pred odhodom, potnik vplača 20 EUR. Če je rezervacija izvedena od 29 do 1 dan pred odhodom, pa vplača znesek v skladu z lestvico, ki je navedena v določilih o potnikovi odpovedi programa. Rezervacija na vprašanje pomeni, da TRAVEL POINT nima takoj na razpolago ustrezne kapacitete, potnik pa želi, da jo posebej zanj poskuša zagotoviti. Če TRAVEL POINT rezervacije ne more potrditi, vrne potniku vplačani znesek, v nasprotnem primeru pa potnik na dan potrditve rezervacije s strani TRAVEL POINT-a izvede vplačilo (predhodno vplačani znesek TRAVEL POINT potniku upošteva v dobro pri plačilu). Če potnik rezervacije ne potrdi, TRAVEL POINT zadrži vplačani znesek kot strošek izvedbe rezervacije.

V primeru plačila na obroke zaračunavamo 5,00 eur administrativnih stroškov na obrok.

Potnik je ob odhodu dolžan predložiti vodji programa dokument o plačanem programu (prijavnica/voucher/potrdilo o vplačilu); v nasprotnem primeru vodja potovanja potnika ne sprejme na program.

VIII. ZAVAROVANJE

Zavarovanja navadno niso vključena v ceno programa (razen če je na programu navedeno drugače), zato vam svetujemo, da sklenete zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini za kritje stroškov nepredvidene bolezni v tujini ali nezgode med potovanjem in bivanjem v tujini.

Priporočamo tudi turistično zavarovanje pred posledicami kraje in poškodovanjem osebne prtljage.

IX. POTNIKOVA SPREMEMBA REZERVACIJE

Za vsako spremembo že potrjene rezervacije, če je le-ta še mogoča, TRAVEL POINT bremeni potnika za 20 EUR po prijavnici/voucherju. Spremembo lahko potnik sporoči najpozneje 8 dni pred začetkom potovanja.

Vsaka sprememba termina potovanja znotraj enega meseca do odhoda se ne smatra več kot sprememba, ampak kot odpoved potovanja, za katero velja navedena tabela v določilih o potnikovi odpovedi programa.

X. POTNIKOVA ODPOVED PROGRAMA

Potnik ima pravico, da pisno odpove potovanje v poslovalnici, v kateri se je prijavil. V tem primeru ima TRAVEL POINT pravico do povračila stroškov odpovedi potovanja, katerih višina je odvisna od časa, v katerem je potnik podal odpoved, in sicer:

do 30 dni pred odhodom 20 % cene 
29-22 dni pred odhodom 30 % cene 
21-15 dni pred odhodom 45 % cene 
14-8 dni pred odhodom 70 % cene 
7-1 dni pred odhodom 100 % cene 
na dan odhoda in po odhodu 100% cene

Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih TRAVEL POINT-u narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji.

V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi drugače določeni, veljajo pogoji, določeni v programu.

Ob ustni odpovedi programa mora potnik podpisati pisno izjavo o odpovedi programa. V primeru, da te izjave ne podpiše, se šteje, kot da programa ni odpovedal.

Med programom lahko potnik prekine program samo na lastno željo in s pisno izjavo o prekinitvi.

V primeru, da potnik na lastno željo med programom pisno odstopi od nadaljnjega programa, ni upravičen do povračila stroškov.

Potnik lahko med programom spremeni program oz. naročene storitve samo s predhodnim pisnim soglasjem krajevnega/lokalnega agenta (ki ga je pooblastil TRAVEL POINT), s tem, da mora TRAVEL POINT, kot organizatorja programa, o vsaki taki spremembi obvestiti najkasneje 8 dni po vrnitvi.

XI. POTNI DOKUMENTI

Potnik, ki se prijavi na program, po katerem potuje v tujino, mora imeti veljaven individualni potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo.

Potnik si je dolžan pred potovanjem, oz. do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države, v katere potuje.Če potnik te obveznosti ne izpolni, ravna TRAVEL POINT po določilih o potnikovi odpovedi potovanja.TRAVEL POINT ne jamči za točnost informacij, pridobljenih od pristojnih veleposlaništvev. V primeru zavrnitve vstopa v državo, ali druge ovire, nosi vse stroške potnik sam.

V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila paziti sam in TRAVEL POINT za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev programa potnika iz tega naslova ne odgovarja.

Potnik mora ob prijavi oziroma do roka, ki je naveden v programu, predložiti potrebne podatke in dokumente za vizum države, v katero potuje. V primeru, da potnik te obveznosti ne izpolni, ravna TRAVEL POINT tako, kot da je potnik program odpovedal. V primeru, da potniku ureja vizum TRAVEL POINT, le-ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Stroškov pridobitve vizuma TRAVEL POINT potniku ne vrača. Posredovanje TRAVEL POINT-a pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceni programa, ampak se plača posebej.

Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni…) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih programa, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev programa, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem programa zgolj potnik sam.

XII. IZGUBA DOKUMENTOV

Če potnik med programom izgubi dokumente ali so mu ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje programa in/ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove, glede urejanja formalnosti pa se na nasvete lahko obrne na vodjo programa ali predstavnika TRAVEL POINT-a.

V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega aranžmaja.

XIII. CARINSKI IN DEVIZNI PREDPISI

Potnik je dolžan spoštovati carinske in devizne predpise Republike Slovenije kot tudi držav, v katere potuje.

Če potnik zaradi nespoštovanja predpisov ne more nastopiti ali nadaljevati programa, sam nosi vse posledice in stroške, ki nastanejo pri tem.

XIV. ZDRAVSTVENI PREDPISI

Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za določene države potrebno cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument.

Cepljenje je obvezno tudi, če je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi prijavnice/voucherja – to ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe.

V primeru, da so v programu navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji.

TRAVEL POINT ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev programa, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil.

XV. PRTLJAGA

Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem, v ustrezni valuti, oz. po določilih letalskega prevoznika.

Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage.

TRAVEL POINT ne prevzema nobene odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago.

Pri letalskih prevozih odgovarja za prtljago izključno letalska družba, in sicer na osnovi predpisov, ki so veljavni v mednarodnem potniškem prometu.

V primeru izgube ali poškodbe prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je bila prevoznik in izpolnjenega izroči predstavniku letalske družbe, en primerek pa zadrži zase. Na podlagi obrazca letalska družba povrne potniku odškodnino na osnovi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem prometu.

Prijavo o izgubljeni ali poškodovani prtljagi potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel.

TRAVEL POINT ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz nastanitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (avtobusov, letal, ladij ipd.).

XVI. POTOVANJE Z OTROKI

Vsak otrok, ne glede na starost in višino morebitnih popustov, ki so označeni v posameznem programu, mora biti naveden na potovalnem dokumentu oz. prijavnici/voucherju in mora imeti veljavne dokumente, potrebne za vstop v države, kamor potuje.

V primeru, da otrok ni naveden na potovalnem dokumentu oz. prijavnici/voucherju, se šteje, da ta otrok nima pravice potovati v okviru tega programa.

XVII. POTOVANJE Z DOMAČIMI ŽIVALMI

V primeru, da želite na dopust vzeti tudi domače živali, se morate na prodajnem mestu pozanimati, ali bo to sploh mogoče in če, pod kakšnimi pogoji.

TRAVEL POINT mora v tem primeru prositi letalskega prevoznika za potrditev in v objektu nastanitve preveriti, če so domače živali v izbranem objektu dovoljene.

Nato vam TRAVEL POINT posreduje informacijo o ceni.

XVIII. KATEGORIZACIJA NASTANITVENIH OBJEKTOV

Kategorizacije nastanitvenih objektov navedene v programih TRAVEL POINT-a so označene z številom zvezdic oz. kategorijo objektov.

Objekti so v posamezne kategorije razvrščeni po zakonodaji države (veljavni v času izdaje programov), v kateri se nahajajo, torej niso kategorizirani s strani TRAVEL POINT-a, zato TRAVEL POINT zanje ne odgovarja, razen v primeru, ko je posebej označeno, da gre za oceno TRAVEL POINT-a.

Standardi turističnih ponudb med izbranimi cilji so različni in neprimerljivi.

XIX. NASTANITEV V SOBAH / APARTMAJIH

Če potnik pri rezervaciji ni doplačal sobe/apartmaja s posebnimi značilnostmi (pogled na morsko stran, balkon, oprema, lega-orientacija, določeno nadstropje,…), bo nastanjen v eni od sob/apartmajev, ki so uradno registrirane za nastanitev gostov v določenem objektu.

Razdelitev sob je v pristojnosti ponudnika storitev oz. hotelirja; TRAVEL POINT nima pri tem nobenega vpliva, vaše želje lahko posreduje, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene.

V primeru zamude prevoznika ali prihoda v hotel pozno ponoči ali v zgodnjih jutranjih urah gosti niso upravičeni do vračila ene nočitve, saj se število nočitev ne spremeni. Za nočitev šteje čas od približno 12. ure do približno 12. ure naslednjega dne. Enako velja za zgodnje odhode iz hotela.

Sobe so načeloma vseljive po 12. uri na dan prihoda, zapustiti jih je potrebno zadnji dan do 10. ure. Hotelski hišni red je potrebno spoštovati ne glede na uro prihoda oziroma odhoda letala ali ladje.

V večini hotelov se za vklop in izklop elektrike uporablja kartica, pripeta na ključ od vrat. Ko boste zapustili sobo se bodo avtomatsko izklopile luči in klimatska naprava.

V nekaterih hotelih je klimatska naprava upravljana s strani hotela, kar pomeni, da klima deluje ob določenih urah.

Dodatna ležišča so v večini hotelov pomožne postelje z železnim ogrodjem, v apartmajih pa raztegljivi kavč.

Zaradi podnebnih razmer se mrčesu ni moč popolnoma izogniti niti v hotelskih objektih. Priporočamo uporabo insekticidov in električnih vtikačev proti komarjem.

Plaže so v večini turističnih krajev javne in jih posamezni hotelirji le upravljajo (ležalniki, senčniki, bari). Čiščenje plaž je naloga lokalne uprave, čeprav si navadno za čistočo plaže prizadevajo tudi hotelirji.

V primeru, da temelji plačani program na namestitvi v apartmajskih objektih oz. posameznih apartmajih, je možen vstop v apartmaje po 16.00 uri na dan pričetka programa, zadnji dan pa je potrebno apartma izprazniti oz. zapustiti do 10.00 ure, razen če je v programu drugače navedeno.

XX. POSAMEZNA NASTANITEV V DVOPOSTELJNI SOBI

V primeru posamezne prijave za nastanitev v dvoposteljni sobi, lahko potnik prepusti TRAVEL POINT-u, da se le-ta potrudi najti potnika na istem programu, s katerim bo delil sobo, oz. ki je pripravljen z njim deliti sobo.

Ne glede na omenjeno pa mora posamezno prijavljeni potnik ob prijavi plačati doplačilo za enoposteljno sobo za primer, da TRAVEL POINT takega potnika posamezno prijavljenemu potniku ne uspe najti.

V primeru, da se posamezno prijavljenemu potniku najde sopotnik, se takemu potniku vrne doplačilo za nastanitev v enoposteljni sobi, oz. se doplačilo obračuna pri končnem plačilu programa.

XXI. ZIMOVANJE

Pomanjkanje snega ni razlog, ki bi štel za višjo silo, zato TRAVEL POINT ravna v primeru potnikove odpovedi potovanja zaradi pomanjkanja snega v skladu s splošnimi pogoji za primer potnikove odpovedi potovanja.

XXII. PONUDBE "V ZADNJEM HIPU" ALI "LAST MINUTE"

Vsa ponudba v zadnjem hipu oz. "ruleta" programi so glede imena hotela nastanitve zgolj informativni.

Ime hotela boste izvedeli pri predstavniku TRAVEL POINT-a v kraju nastanitve, razen če je v programu drugače določeno.

XXIII. PONUDBE "VSE VKLJUČENO" ALI "ALL INCLUSIVE"

Določeni objekti nudijo ponudbo "vse vključeno" ali "all inclusive", kjer cene vključujejo praktično vso ponudbo npr. hrano, večino pijač, športne aktivnosti, animacijo…

Ponudba »all inclusive« oziroma »vse vključeno« se razlikuje tako od destinacije do destinacije, kot tudi od hotela do hotela. Za večino hotelov nižje kategorije (3 ali 4*), ki nudijo tovrstno ponudbo velja, da izrazu »all inclusive« bolj ustreza naziv polni penzion, saj povečini zajema zajtrk, kosilo in večerjo s pijačo ob obrokih, ki je načeloma zgolj točena. Ponudba »all inclusive« je vezana na hotelski hišni red prihoda v hotel in odhoda iz hotela, načeloma od 12. do 12. ure, ne glede na čas odhoda na letališče.

XXIV. MEDCELINSKI PROGRAMI

Prijave potnikov za medcelinske programe sprejema TRAVEL POINT in druge pooblaščene turistične agencije do zasedenosti prostih mest, vendar pa najkasneje do 60 dni pred odhodom. V primeru, da razpisne možnosti na posameznem programu to dopuščajo, je prijava možna tudi znotraj 60-dnevnega roka.

Ob prijavi plača potnik prijavnino in stroške rezervacije v višini 30% vrednosti programa, preostali del pa plača najkasneje 14 dni pred pričetkom programa.

V primeru potnikove prijave na program znotraj 60-dnevnega roka pred pričetkom potovanja TRAVEL POINT ne jamči razpisanih pogojev programa, ampak trenutno najugodnejše pogoje.

TRAVEL POINT ne odgovarja za spremembe prihodnih ali odhodnih časov letalskih poletov, ki jih lahko letalski prevozniki spremenijo, zato mora potnik pred posameznim odhodom oz. ob vsaki prekinitvi potovanja preveriti in potrditi nadaljnji urnik potovanja najmanj 48 ur pred potovanjem.

Navedbe v vremenskih tabelah so večletno statistično povprečje in služijo zgolj kot orientacija potniku, zato TRAVEL POINT ne odgovarja v primeru neskladja teh podatkov z dejanskim stanjem.

XXV. INFORMACIJE

Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo TRAVEL POINT-a bolj kot navedbe v programu.

V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno napisan program, pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga.

Cene, fotografije in reklamni material na internetu so informativne narave, zato TRAVEL POINT ne jamči za popolnost in točnost podatkov ter njihov izgled.

Objavljene internetne strani hotelov služijo za dodatno informacijo. Na same objavljene informacije na hotelskih straneh TRAVEL POINT nima vpliva in zanje ne odgovarja.

XXVI. OBVESTILO PRED ODHODOM

Za vse programe, ki vključujejo letalski prevoz, boste najkasneje 7 dni pred odhodom prejeli obvestilo, ki bo vsebovalo dodatne informacije in podrobnosti, vezane na program.

Če obvestila v tem roku ne boste prejeli, se obvezno oglasite na prodajnem mestu, kjer ste se prijavili, osebno ali po telefonu, sicer bomo domnevali, da ste obvestilo prejeli.

Stroške, ki nastanejo zaradi nepopolnih ali nepravilnih naslovov na prijavnici/voucherju, zaradi katerih obvestila ne pridejo pravočasno do naslovnika, nosijo potniki.

XXVII. REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE

Vsak potnik-imetnik pogodbe ima pravico do reklamacije oz. pritožbe zaradi neustrezne storitve.

Potnik je dolžan pisno vložiti reklamacijo v roku dveh mesecev po končanem programu. V primeru, da potnik zakonsko določen rok za vložitev reklamacije zamudi, TRAVEL POINT le-te vsebinsko ne obravnava.

Brez pisne reklamacije TRAVEL POINT ne obravnava zahtevkov za znižanje cen in odškodninskih ter drugih zahtevkov.

K pisnemu zahtevku mora potnik priložiti ustrezno potrdilo predstavnika, hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.

Priporočamo, da reklamacijo odpošljete s priporočeno pošiljko in dokazilo o priporočeni pošiljki shranite.

TRAVEL POINT ne bo upošteval skupne reklamacije, ki jo podpiše več potnikov-imetnikov pogodbe iz ene reklamacijske zadeve.

Če pomanjkljivosti ni bilo mogoče rešiti na kraju samem in je po krivdi TRAVEL POINT-a prišlo do neizpolnjevanja programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do odškodnine največ v višini realne vrednosti neopravljenih storitev, oz. skladno z ustreznimi določili Zakona o varstvu potrošnikov, razen v primeru, kadar ima TRAVEL POINT pravico do odpovedi ali do spremembe programa.

Reklamacijski postopek:

Takoj v kraju samem potnik v najkrajšem času reklamira neustrezno storitev pri predstavniku TRAVEL POINT-a (ali lokalnemu agentu, ki ga je pooblastil TRAVEL POINT), v njegovi prisotnosti pa ponudniku storitve. Potnik mora pri odpravljanju vzroka reklamacije sodelovati s predstavnikom z dobrim namenom. Če potnik ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam po programu, TRAVEL POINT ne bo upošteval kasnejše reklamacije in potnikom ne bo odgovarjal na pisno reklamacijo.

Če vzroka reklamacije ni možno odpraviti, potnik s predstavnikom izpolni reklamacijsko poročilo.

Najkasneje v dveh mesecih po končanem potovanju mora potnik predložiti pisno reklamacijo in priložiti reklamacijsko poročilo s podpisom predstavnika in morebitne račune zaradi dodatnih stroškov. TRAVEL POINT bo upošteval samo reklamacije z vsemi priloženimi dokumenti o vzroku reklamacije.

TRAVEL POINT je dolžan pisno izdati odgovor k navedeni reklamaciji v 8 dneh po njenem prejemu oz. v roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku reklamacije pri ponudniku storitev.

TRAVEL POINT ne bo obravnaval reklamacijskih zahtevkov, katerih vsebina bi bila lahko rešena na kraju samem. Še posebej to velja za letovanja in s tem povezane pomanjkljivosti (čistoča sobe, pomanjkljivosti v opremi, lega sobe ipd.). V tem primeru se šteje, da je gost omenjene pomanjkljivosti sprejel in jih ne graja.

TRAVEL POINT bo reševal samo reklamacije, kjer vzroka ni bilo možno odpraviti v kraju izleta, počitnic ali potovanja.

Največje nadomestilo zaradi reklamacije lahko doseže znesek reklamiranega dela aranžmaja, ne pa storitve, ki jo je potnik že dobil, kot tudi ne celotnega zneska aranžmaja. S tem ugasne pravica kupca do nadomestila idealne škode.

XXVIII. ODPOVED ALI SPREMEMBA PROGRAMA TRAVEL POINT-a

TRAVEL POINT si pridržuje pravico, da v skladu z veljavno zakonodajo odpove potovanje ali spremeni program potovanja. TRAVEL POINT si pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje 7 (sedem) dni pred predvidenim odhodom, če se zanj ne prijavi potrebno, v programu navedeno število potnikov.

Če v programu ni navedeno drugače, velja za najmanjše potrebno število potnikov pri določenem prevoznem sredstvu naslednje:

 

V primerih ko TRAVEL POINT izrecno pisno jamči odhod oziroma ''garantira odhod'' ne more odpovedati potovanja.

Prav tako si TRAVEL POINT pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred ali med izpolnjevanjem pogodbe nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, niti se jim izogniti oz. jih odstraniti, za TRAVEL POINT pa bi pomenile utemeljen razlog, da ne bi sklenil pogodbe, če bi bile znane ob sklenitvi pogodbe.

TRAVEL POINT si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na pot zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile in pravico do drugačne smeri programa, če se spremenijo pogoji (nov vozni red, nezanesljiv položaj v državi, kjer poteka program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere TRAVEL POINT ne more vplivati) in sicer brez posebne odškodnine, v skladu z veljavnimi predpisi v mednarodnem potniškem prometu.

TRAVEL POINT ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa in cen, v kolikor so le te nastale zaradi določenih odločitev državnih institucij ali agencij, na katere TRAVEL POINT kot posrednik nima vpliva. TRAVEL POINT ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi kakršnekoli višje sile med programom. V tem primeru lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, v skladu z možnostmi.

V primeru, da TRAVEL POINT odpove program, ima potnik pravico do povračila vplačane cene aranžmaja, nima pa pravice do povračila stroškov vizumov, potrebnih za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili zahtevani s programom.

O kakršnikoli naknadni spremembi programa TRAVEL POINT potnike pisno ali ustno nemudoma obvesti.

V primeru, da stanje v kraju samem TRAVEL POINT-u ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko TRAVEL POINT namesti potnika v istem kraju v drug objekt najmanj enake kategorije.

TRAVEL POINT ne prevzema odgovornosti za škodo, ki jo gost povzroči v hotelu ali na prevoznem sredstvu.

TRAVEL POINT ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za prisiljene spremembe programa, ki nastanejo kot posledica takih zamud. Potnik v teh primerih ni upravičen do odškodnine za neizveden del programa, kakor tudi ne do naknadnega znižanja cene.

XXIX. PRODAJA OZIROMA POSREDOVANJE ARANŽMAJEV

TRAVEL POINT ne odgovarja za storitve na programih, kjer ne nastopa kot organizator, ampak zgolj kot posrednik pri sklenitvi pogodbe o organiziranju potovanja. V takih primerih odgovarja zgolj za informiranje oziroma posredovanje; od organizatorja prejete informacije predaja potniku.

TRAVEL POINT je kot posrednik naveden na prijavnici/voucherju.

Pogoji prijave, plačila in morebitne odpovedi potovanja so v skladu z veljavnimi pogoji drugega organizatorja.

Šteje se, da TRAVEL POINT prodaja tovrstne programe v tujem imenu in za tuj račun.

Morebitno reklamacijo ureja potnik z organizatorjem programa.

XXX. TELEFONSKA PRODAJA PROGRAMOV

V primeru telefonskega naročila oz. prodaje programa, če posamezni program to dopušča, se šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev tisti trenutek, ko je telefonsko naročil program.

Pogodba se šteje za sklenjeno z dnem pisne potrditve TRAVEL POINT-a, v primeru dogovora o plačilu s položnico je potnik dolžan plačati naročeno storitev v dogovorjenem roku. V primeru, da potnik ne plača v tem roku se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

XXXI. PRODAJA PROGRAMOV PREKO INTERNETA

V primeru naročila oz. prodaje programa preko interneta veljajo ti Splošni pogoji in navodila za turistične programe in posebni pogoji oz. ponudba, objavljeni na internetni strani TRAVEL POINT-a.

V primeru, da si določila teh Splošnih pogojev in določila posebnih pogojev oz. onudbe, objavljene na internetni strani TRAVEL POINT-a nasprotujejo, veljajo določila posebnih pogojev oz. ponudbe.

Šteje se, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev tisti trenutek, ko je naročil program TRAVEL POINT-a prek interneta.

Bistveni pogoj za veljavnost prijave je plačilo naročene storitve v dogovorjenem roku. V primeru, da v navedenem roku storitev ni plačana, se šteje, da ni bila nikoli naročena.

UPORABA PORTALA zadnjaminuta.com

Prosta mesta na letalu in v hotelu bodo zagotovljena ob prejemu plačila. V primeru, da v trenutku prejema plačila ni več prostih mest, bo celotni prejeti znesek plačila vrnjen še isti dan. Cene na portalu so informativne narave, končno ponudbo prejme obiskovalec portala na elektronsko pošto. Pridržujemo si pravico do sprememb, tiskovnih napak in zasedbe razpložljivih mest.

 

XXXII. IZDELAVA PONUDBE

V kolikor želite posebne programe oz. ponudbe, ki zahtevajo več časa pri izdelavi le teh, zaračunavamo 30,00 EUR za posredovanje ponudb.

XXXIII. DARILNI BONI

Darilni bon obdarovanec lahko koristi najkasneje 365 dni po prejetju plačila za bon. Za začetek veljavnosti se šteje datum plačila bona.

XXXIV. KONČNA DOLOČILA

V primeru spora je pristojno stvarno sodišče v Kranju.

V vseh cenah iz ponudbe TRAVEL POINT-a je že vključen davek na dodano vrednost. Ti splošni pogoji veljajo za vse pogodbe sklenjene od dneva objave predmetne tiskovine.

Travel point, LM d.o.o., Kranj, 1.5.2008

BOLGARIJA
SONČNA OBALA
Click for Burgas, Bulgaria Forecast
ZLATA OBALA
Click for Varna, Bulgaria Forecast
CIPER
LARNAKA
Click for Larnaca, Cyprus Forecast
DOMINIKANSKA REPUBLIKA
PUERTO PLATA
Click for Puerto Plata, Dominican Republic Forecast
PUNTA CANA
Click for Punta Cana, Dominican Republic Forecast
EGIPT
HURGADA
Click for Hurghada, Egypt Forecast
KAIRO
Click for Cairo, Egypt Forecast
LUXOR
Click for Luxor, Egypt Forecast
GRČIJA
KARPATOS
Click for Karpathos, Greece Forecast
KEFALONIJA
Click for Kefallinia, Greece Forecast
KOS
Click for Kos, Greece Forecast
KRETA
Click for Heraklion, Greece Forecast
KRF
Click for Kerkyra, Greece Forecast
LEFKAS
Click for Kefallinia, Greece Forecast
LESBOS
Click for Mytilini, Greece Forecast
RODOS
Click for Rhodes, Greece Forecast
SAMOS
Click for Samos, Greece Forecast
SANTORINI
Click for Santorini Island, Greece Forecast
HRVAŠKA
PULA
Click for Pula, Croatia Forecast
SPLIT
Click for Split Airport, Croatia Forecast
DUBROVNIK
Click for Dubrovnik, Croatia Forecast
INDONEZIJA
BALI
Click for Jakarta Halim Perdanakusu, Indonesia Forecast
KANARSKI OTOKI
FUERTEVENTURA
Click for Fuerteventura, Canary Islands Forecast
GRAN CANARIA
Click for Las Palmas de Gran Canaria, Canary Islands Forecast
LANZAROTE
Click for Lanzarote, Canary Islands Forecast
TENERIFE
Click for Tenerife, Canary Islands Forecast
KENIJA
MOMBASA
Click for Mombasa, Kenya Forecast
KUBA
HOLGUIN
Click for Holguin, Cuba Forecast
HAVANA
Click for Havana, Cuba Forecast
VARADERO
Click for Varadero, Cuba Forecast
MALDIVI
MALE
Click for Male, Maldives Forecast
MALTA
MALTA
Click for Luqa, Malta Forecast
ŠPANIJA
IBIZA
Click for Ibiza, Spain Forecast
PALMA DE MALORCA
Click for Palma de Mallorca, Spain Forecast
MENORCA
Click for Menorca, Spain Forecast
TAJSKA
BANGKOK
Click for Bangkok, Thailand Forecast
PHUKET
Click for Phuket, Thailand Forecast
TURČIJA
ALANYA
Click for Alanya, Turkey Forecast
ANTALYA
Click for Antalya, Turkey Forecast
BODRUM
Click for Bodrum, Turkey Forecast
DALAMAN
Click for Dalaman, Turkey Forecast
TUNIZIJA
MONASTIR
Click for Monastir Skanes, Tunisia Forecast
HAMMAMET
Click for Tunis-Carthage, Tunisia Forecast
DJERBA
Click for Djerba Mellita, Tunisia Forecast
ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI
DUBAJ
Click for Dubai, UAE Forecast